top of page
Search

Kids Character Design

Updated: Apr 20
เด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะการวาดภาพและใช้จินตนาการในการออกแบบตัวละคร

ได้รู้จักวิธีคิดสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่พื้นฐานโครงสร้าง สีหน้าอารมณ์ ท่าทางแบบต่างๆ

การใส่เอฟเฟคพิเศษ รวมไปถึงการวาดพื้นหลัง

 

 535 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page