top of page
Search

Basic 3D For Kids

Updated: Jul 26, 2023
เด็กๆ จะได้ทักษะทั้งด้านกายภาพและอารมณ์ มีสมาธิจดจ่อนานขึ้นและฝึกจินตนาการ

มองภาพให้เป็น 3มิติได้ดีขึ้นพร้อมกับการใช้แอป Nomad ในการทำงาน


 

Character Modeling Sculpture

การใช้แอป Nomad เบื้องต้น,ออกแบบโมเดล Character และ Sketch ชิ้นงาน

ปั้นโดยเน้นการแสดงอารมณ์ สีหน้าตัวละคร

 


ผลงานน้องพราว โรงเรียนราชินี


ผลงานน้องอะลี Homeschool


ผลงานน้องนนน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน


ผลงานน้องพราว โรงเรียนราชินี


7,837 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page