top of page
Search

Clay Creative

Updated: Dec 5, 2022
เด็กๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานของการปั้นและต่อยอดไปสู่การทำ ผลงาน DIY ต่างๆรวมไปถึงการทำออกแบบ โปสเตอร์ผลงานของตัวเอง

เพื่อให้เด็กๆได้ถ่ายทอดจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์


 


Basic Modeling Sculpture


พื้นฐานการปั้นเบื้องต้น,ฝึกกล้ามเนื้อมือ,ลำดับการขึ้นรูปผลงานSculpture Creative Art


การปั้น still life, ตัวการ์ตูน,โทนสี, การจัดองค์ประกอบDIY Product and Poster Design


การปั้นสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นของใช้, ถ่ายภาพ Product พร้อมออกแบบโปสเตอร์ด้วย Canva

 922 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page