Search

Clay Modeling Stop Motion

Updated: Jun 14
เด็กๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานของการปั้นและต่อยอดไปสู่การทำ Stop Motion

เพื่อให้เด็กๆได้ถ่ายทอดจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง


 


พื้นฐานการปั้นดินมัน

การวาด Storyboard

พื้นฐานการทำ Stop Motion 
741 views0 comments

Recent Posts

See All